Algemene Leden Vergadering, ma 29/1 20.00

Maandag 29 januari 2018 is het weer zover, de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV)van TC Smalhorst. Hieronder kun je de agenda terugvinden.

 • 20.00 Opening & mededelingen
 • 20.05 Notulen Ledenvergadering 23 januari 2017
 • 20.10 Bestuurs- en Commissieverslagen
 • 20.15 Financieel verslag & verslag kascommissie
 • 20.30 Benoeming Kascommissie en plaatsvervangend lid
 • 20.35 Benoeming Bestuursleden
 • 20.40 Benoeming Commissieleden en overige functies
 • 20.50 Pauze
 • 21.15 Invoering kantinediensten, alle leden helpen mee
 • 21.45 Begroting 2018
 • 21.55 Rondvraag
 • 22.00 Sluiting
 • Leden die een voorstel op de agenda willen zetten, kunnen dit doen vóór 20 januari 2018. Het voorstel moet schriftelijk ingediend worden bij de secretaris en ondertekend zijn door tenminste vijf leden.
 • Kandidaatstelling door de seniorleden geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering.
 • Namen van kandidaten voor de invulling van vacatures kunnen tot uiterlijk zeven dagen voor de algemene ledenvergadering worden ingeleverd bij de secretaris.
 • De financiële stukken liggen 20 minuten voor de aanvang van de vergadering voor de leden gereed in het clubhuis. De stukken kunnen vanaf 23 januari ook opgevraagd worden bij penningmeester@smalhorst.nl .
 • De notulen van de ALV van 2017 20170123 Notulen ALV.