Algemene Leden Vergadering, ma 29/1 20.00

Maandag 29 januari 2018 is het weer zover, de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV)van TC Smalhorst. Hieronder kun je de agenda terugvinden.

 • 20.00 Opening & mededelingen
 • 20.05 Notulen Ledenvergadering 23 januari 2017
 • 20.10 Bestuurs- en Commissieverslagen
 • 20.15 Financieel verslag & verslag kascommissie
 • 20.30 Benoeming Kascommissie en plaatsvervangend lid
 • 20.35 Benoeming Bestuursleden
 • 20.40 Benoeming Commissieleden en overige functies
 • 20.50 Pauze
 • 21.15 Invoering kantinediensten, alle leden helpen mee
 • 21.45 Begroting 2018
 • 21.55 Rondvraag
 • 22.00 Sluiting
 • Leden die een voorstel op de agenda willen zetten, kunnen dit doen vóór 20 januari 2018. Het voorstel moet schriftelijk ingediend worden bij de secretaris en ondertekend zijn door tenminste vijf leden.
 • Kandidaatstelling door de seniorleden geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering.
 • Namen van kandidaten voor de invulling van vacatures kunnen tot uiterlijk zeven dagen voor de algemene ledenvergadering worden ingeleverd bij de secretaris.
 • De financiële stukken liggen 20 minuten voor de aanvang van de vergadering voor de leden gereed in het clubhuis. De stukken kunnen vanaf 23 januari ook opgevraagd worden bij penningmeester@smalhorst.nl .
 • De notulen van de ALV van 2017 20170123 Notulen ALV.

TC Smalhorst en Duurzaamheid

Op verzoek van de voorzitter van onze tennisvereniging hebben Vincent Beijer, Otto Krediet en ikzelf een onderzoek gestart naar het energieverbruik van onze vereniging met als einddoel te kunnen bepalen hoeveel energie we op alternatieve wijze zouden moeten opwekken om de energie kosten voor de vereniging zo laag mogelijk te houden.

De gemakkelijkste oplossing is het dak van ons gebouw volleggen met zonnepanelen en daarna te zien hoe zich dit verder ontwikkelt, we zien wel….. Deze oplossing kies je naar onze mening alleen als je geld genoeg hebt en het niet hoeft te lenen.

We hebben een andere benadering gekozen, allereerst hebben we gekeken wat ons energieverbruik is in de zomer periode wanneer er geen- of weinig gebruik gemaakt wordt van de tennisbanen. Daarna zijn alle apparatuur en verlichting nagelopen om per onderdeel te bepalen wat het verbruik daadwerkelijk is. … Read more…

Verslag ALV, ma 25 jan

ALV pict
Afgelopen maandag waren incl het bestuur, 26 leden aanwezig voor de Algemene Ledenvergadering. Is een glas nu half vol, of
half leeg, we hadden eigenlijk op meer animo gehoopt! Door Anna Jager werd om 20.00 afgetrapt en we waren  op tijd klaar. In het kort de samenvatting, uitgebreidere notulen zullen nog volgen:

 • 26 leden aanwezig, incl bestuur
 • Voorzitter Jan Kuiper verhinderd nog herstellend van een operatie, vervangend voorzitter Anna Jager
 • 3 jubilea leden: Jan Kuiper (40jr), Gerrit Maneschijn (40jr) & Anna Jager (25jr)
 • Extra dank namens de vereniging: Salena Dekens voor alle hulp bij diverse activiteiten in 2015 (Open Dag, Kleding, Openingsfeest ea)
 • De leden van de kascommissie, het bestuur en de andere commissies werden besproken en zelfs ter plekke versterkt (bedankt Dolf Koerts!)
 • Extra waardering tijdens de rondvraag voor degenen die de kantine elke keer weer zo mooi versierden!
 • Afsluitend de presentatie over de analyse van het energieverbruik bij de vereniging. Conclusie is dat al veel winst te behalen is met een aantal kleine investeringen die zich snel terug verdienen. Een uitgebreidere uitleg volgt spoedig op de site. En Ps. de verlichting is niet de grootste verbruiker :).

Rond 21.00 was de vergadering afgelopen en na een korte pauze volgde de presentatie van Hans van Markus over het energieverbruik (met mede dank aan Vi
cent Beijer en Otto Krediet).

In de bijlage is de presentatie te vinden zoals deze op de vergadering werd gebruikt met daarin de (bijgewerkte) overzichten.TC Smalhorst – ALV 2016 v1.1 site