Agenda Algemene Ledenvergadering (ALV), ma 28/1 20.00

Maandag 28 januari 2019 is het weer zover, de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV)van TC Smalhorst. Hieronder kun je de agenda terugvinden, maar ook de vergaderstukken als te downloaded bestanden.

20.00 Opening & mededelingen
20.10 Notulen Ledenvergadering 29 januari 2018
20.15 Bestuurs- en Commissieverslagen
20.25 Huishoudelijk reglement
20.30 Financieel verslag & verslag kascommissie
20.45 Benoeming Kascommissie en plaatsvervangend lid
20.50 Benoeming Bestuursleden
20.55 Benoeming Commissieleden en overige functies
21.00 Pauze
21.15 Vrijwilliger in het zonnetje
21.25 Update Duurzaamheid
21.35 Update Vrijwilligerswerk
20.45 Begroting 2019
21.00 Rondvraag
21.15 Presentatie Tenniskids
22.00 Sluiting

Leden die een voorstel op de agenda willen zetten, kunnen dit doen vóór 23 januari 2019. Het voorstel moet schriftelijk ingediend worden bij de secretaris en ondertekend zijn door tenminste vijf leden.
Kandidaatstelling door de seniorleden geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering.
Namen van kandidaten voor de invulling van vacatures kunnen tot uiterlijk zeven dagen voor de algemene ledenvergadering worden ingeleverd bij de secretaris.
De financiële stukken liggen 20 minuten voor de aanvang van de vergadering voor de leden gereed in het clubhuis. De stukken kunnen vanaf 24 januari ook opgevraagd worden bij penningmeester@smalhorst.nl .

Bijlages:
Notulen Algemene Ledenvergadering 29-01-2018 (PDF)